Invest in Bergen om fiberprosjektet til Ryfylke IKS

Invest in Bergen artikkel om nytten av ny internasjonal fiber

Hordaland Fylkeskommune vart med i fiberprosjektet til Ryfylke IKS våren 2017. Her kan du lesa om kva tankar og planar våre naboar i nord har i høve kabelen.

Hvis fremtiden er digital, trenger vi mer fiber

Skal Bergensregionen og Hordaland henge med i den digitale utviklingen vi alt er langt inne i, har regionen behov for flere og forsterkede digitale motorveier inn og ut av Vestlandsregionen. Invest in Bergen bidrar nå aktivt inn i utviklingen av NO-UK COM AS.

En fiberkabel mellom Vestlandet og Storbritannia skal sikre vilkårene for ny næringsutvikling i vår region og raskere kommunikasjon ut i verden for eksisterende virksomheter. Datalagringssentre er ett eksempel på en ny næring regionen har gode forutsetninger for å legge til rette for, blant annet fordi Hordaland har overskudd av grønn kraft. Også med tanke på sikkerhet og å redusere sårbarheten for regionen, er en ny fiberkabel nødvendig.

BKK, fylkeskommunen og Invest in Bergen

Nasjonal kommunikasjonsmyndig (Nkom) la frem en rapport på tampen av 2016 som viste at Hordaland er en hvit flekk på kartet når det gjelder nødvendig tilbud på fiberkabler inn og ut av regionen og til utlandet. Nkom har fokus på Norges ambisjon om å bli et attraktivt knutepunkt og datasenterland for kommunikasjon mellom kontinenter. Nkom foreslår derfor tiltak for å realisere flere alternative fiberforbindelser ut av Norge, først og fremst fiberforbindelser til Storbritannia, det europeiske kontinent og USA. Det er Nkoms vurdering at spredning av trafikken utenom Sverige til Danmark og Storbritannia vil være et viktig skritt for å bøte på sårbarheten i dagens situasjon og samtidig legge til rette for næringsutvikling og etablering av datasentre og lignende aktivitet flere steder i landet.

Ryfylke IKS har siden 2015 jobbet med å få på plass en ny fiberkabel til Storbritannia sammen med Rogaland fylkeskommune, Greater Stavanger og Haugaland Vekst. Nå har Invest in Bergen sammen med Hordaland fylkeskommune og BKK gått aktivt inn i prosjektet som står bak holdingselskapet UK-NO COM AS. Det står derfor et bredt interregionalt partnerskap på Vestlandet sammen bak dette omfattende infrastrukturprosjektet.

Pål Kårbø, fungerende fylkesordfører Hordaland fylkeskommune. 

– Å få på plass en ny fiberkabel til Storbritannia vil bidra til å styrke næringsgrunnlaget i Hordaland gjennom raskere, bedre og sikrere kommunikasjon fra vår region til Storbritannia og videre til den internasjonale nettverdenen. Vi har tro på at dette kan åpne muligheter for nye næringer og sikre tradisjonelle næringer tilgang til raskere kommunikasjon med internasjonale forbindelser. En slik kabel vil også bidra til en nasjonal styrking av sikkerhet og beredskap, sier fungerende fylkesordfører i Hordaland Pål Kårbø.

Datalagringssentre en voksende næring

Datalagringssentre er en av verdens raskes voksende næringer og har skapt positive ringvirkninger, blant annet i Sverige. Norge har overskudd av grønn kraft som er attraktiv for datalagringssentre. BKK og Invest in Bergen har samarbeidet det siste året om å finne mulige lokaliteter for datasenter i Bergensregionen. Ett viktig krav er tilstrekkelig fiberkapasitet inn og ut av et potensielt datasenter i vår region.

BKK vil bidra til å skape et attraktivt industrielt grunnlag for datasenteretablering, og deler en felles regional målsetningen om ny grønn verdiskaping, basert på fornybar vannkraft og unike energisystem. BKK vil bidra til det beste for den globale klimautfordringen og for lokalt næringsliv.

– BKKs hovedrolle er utvikling av fremtidsrettet regional infrastruktur knyttet til energi og fiberkommunikasjon. For å skape et fullverdig totaltilbud til større globale datasenteraktører vil BKK vurdere deltagelse i nye infrastrukturprosjekt som bidrar til å trekke regionen nærmere de store markedene for datasentertjenester i Europa.  Hvis Vestlandet lykkes med å bygge en posisjon som en grønn region for store globale datasentre, vil det gi regionen en fremtidsrettet og offensiv posisjon i det grønne skiftet, sier Ingrid Von Streng Velken konserndirektør for innovasjon og utvikling i BKK

Inn i revidert nasjonalbudsjett?

Sparebank 1 SR-Bank Markets er engasjert som finansiell tilrettelegger for å få finansiert opp en ny fiberkabel til Storbritannia, og det er innledet dialog med potensielle investorer og kunder for kjøp av mørk fiber og kapasitet til utlandet.

Nå jobbes det med å få på plass egenkapital fra næringslivet og fra offentlige aktører på Vestlandet, samt forhåndssalg av fiberkapasitet til kommersielle og offentlige aktører. Målet er å få dette på plass før 1. juni i år. Det er derfor gått et brev til Samferdselsdepartementet med kopi til Hordalands og Rogalands stortingsbenker for å sikre en forankring inn i revidert statsbudsjett for 2017.

Alle typer virksomheter er i dag avhengig av god digital infrastruktur, derfor er det helt avgjørende for Hordaland og Vestlandet for fremtidig næringsutvikling å få på plass en bedre og sikrere fiberkabel.