Menon analyse om effektar ved etablering av store datasentre

Statkraft har saman med mellom andre Ryfylke IKS motteke Menon Economicsrapport om effektar knytta til etablering av datasenter i Norge

Ryfylke IKS har gjennom våren arbeida med Statkraft / Menon for å analysera effektar ved etablering av store, internasjonale datasentre i Noreg. Rapporten vart publisert 9 juni 2017 og vår representant i prosjektet, Espen Thompson, var tilstades under overleveringa til statsektretær Reynir Johannesson i Samferdsledepartementet. Sjå link under for å lasta ned rapporten.

Rapporten analyserar effektar for små, mellomstore og store bu- og arbeidsmiljø og gjev oss eit godt verktøy i det vidare arbeidet med å få etablert kraftkrevande industri i regionen.