Protokoll frå Årsmøte i Ryfylke IKS

Møtebok

Representantar:

Asbjørn Birkeland

Gerd Helen Bø

Bjørn Laugaland

Irene Heng Lauvsnes

Bjarte Sveinsvoll Dagestad

Dag Flacké, Hjelmeland (rådmann)

Andre:

Hallgeir Amdal, styreleiar, og Geir Ims, Ryfylke IKS, samt dagleg leiar.

Møtet opna kl. 15.00 og var ferdig kl. 18.00 og vart leia av rådsordførar Bjørn Laugaland.

Sak 1/16

Innkalling og sakliste – godkjenning

Vedtak: Godkjent utan merknader

Sak 2/16

Val av to representantar til å underskriva protokollen

Vedtak: Asbjørn Birkeland og Irene Heng Lauvsnes skriv under protokollen

Sak 3/16

Årsmelding 2015

Årsmeldinga for 2015 vart lagt fram for representantskapen.

Vedtak: Styret si årsmelding for 2015 vart godkjent. (Samrøystes)

Sak 4/16   Årsrekneskapen 2015

Årsrekneskapen for 2015 vart lagt fram for representantskapen.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner rekneskapen 2013, og gjer styret ansvarsfritt.    (Samrøystes)

Sak 5/16   Fastsetting av styrehonorar.

Styrehonorar har stått uendra sidan 2012 og har vore slik:

Styreleiar, fast godtgjersle pr. år: kr. 10.000,-. Styremedlem, fast godtgjersle pr. år, 5.000,-. I     tillegg kjem møtegodtgjersle med kr. 1.500,- pr. møte.

Forslag frå dagleg leiar:

Irene Heng Lauvsnes sette fram fylgjande forslag:

Votering: 4 stemmer for forslag frå Irene Heng Lauvsnes, 2 stemmer for forslag frå dagleg leiar.

Vedtak: Styreleiar, fast godtgjersle pr. år, kr. 10.000,-. Styremedlem, fast godtgjersle pr. år, kr. 5.000,-. Møtegodtgjersle kr. 2000,- pr. møte.

Sak 6/16   Orinteringssaker

      Vedtak:     Orienteringane vart tekne til vitande.

06. juni 2016

Torkel Myklebust

Skrivar

Protokollen godkjent

Irene Heng Lauvsnes    Asbjørn Birkeland.