Vedtekter Ryfylkefondet

Midlande skal primært nyttast til infrastruktur og elles tiltak til styrking av busettinga og næringslivet i regionen.