Ryfylkefondet

Fondsmidlane skal nyttast til utviklingstiltak for å sikra og auka busettinga i Ryfylkeregionen. Midlane skal primært nyttast til infrastruktur og elles tiltak til styrking av busettinga og næringslivet i regionen.

Ryfylkefondet er eit resultat av Ulla-Førre utbygginga på 1970- 80 talet. Då var det to framsynte ordførarar i Suldal og Hjelmeland som meinte at noko av konsesjonskraftmidlane som ville tilfalla Rogaland fylkeskommune burde koma Ryfylkeregionen direkte til gode gjennom eit eige fond. Og slik vart det.  10 % av krafta skulle plasserast i eit eige fond – og styrt av eit eige fondsstyre. Fondet vart etablert i 1986 med fylkeskommunen som eineinnskytar. Seinare er dette endra fleire gonger. Først ved at Suldal, Hjelmeland og Forsand gjekk inn som innskytarar i fondet, og at Lyseområdet også skulle takast med som «nedslagsfelt» for konsesjonskrafta. Frå 1.1.2013 kom også Sauda med som innskytar i fondet, og likeeins konsesjonskraftmidlar referert kraftanlegg i Sauda.

Ryfylkefondet har på sitt beste forvalta ein fondskapital på ca 55 mill. I dei  seinare åra har kapitalen gått kraftig ned som følgje store løyvingar til samferdsel.  Ved inngongen av året disponerer Ryfylkefondet ein kapital på ca 30 mill. Årleg inntekt for fondet  var 3,7 mill. i 2015 mot 6,8 mill. i 2014. Med dagens kraftprisar er det venta at årets inntekter vil væra ca 2 mill.Ryfylkefondet sin hovudfunksjon i medhald av vedtektene og utvida retningsliner for bruk av fondet, er infrastruktur og fellestiltak i Ryfylkeregionen som har til hensikt å styrka busetjing og utvikling av næringslivet. Det er her viktig å gjera merksam på at fondet ikkje er finansiell deltakar i enkeltføretak i næringslivet. Fondet går heller ikkje inn med midlar til det ein kallar kommunane sitt primærføremål.

Styret i fondet er fylkesordføraren og  innskytarkommunane sine ordførarar. Styret i 2016 er: Bjarte Sveinsvoll Dagestad, ordførar i Forsand kommune og styreleiar.  Gerd Helen Bø, ordførar i Suldal kommune og nestleiar. Irene Heng Lauvsnes, ordførar i Strand kommune Bjørn Laugaland, ordførar i Hjelmeland kommune. Asbjørn Birkeland i Sauda kommune og Solveig Ege Tengesdal, fylkesordførar i Rogaland Fylkeskommune. Geir Ims er dagleg leiar i Ryfylkefondet og sekretær for styret. Administrativ leiar har fullmakt til å gi løyvingar på inntil 30.000. Dette er løyvingar som i hovudsak går som støtte til organisasjonar og enkeltpersonar  innafor kultursværen og til  idelle føremål av ymse slag.

Vedtekter

Sjå vedtektene her: LENKE 

Kontakt

Torkel Myklebust

Fondstyrar
Telefon:
414 47 800

Aktuelt

Styret i Ryfylkefondet

Bjarte Sveinsvoll Dagestad

Styreleiar

Irene Heng Lauvsnes

Styremedlem

Bjørn Laugaland

Styremedlem

Gerd Helen Bø

Nestleiar

Asbjørn Birkeland

Styremedlem

Solveig Ege Tengesdal

Styremedlem