Helse

Helse i kvar bygd

Helsetilbod og helsejobbtilbod i Ryfylke er unikt. Frå byar til minste avkrokar er helsehjelpa nær. Ryfylke har dessutan sin eigen ambulansebåt, som eit legekontor på sjøen. For den som vil utdanna seg innan helsefag, er variasjonen og tilgang på kompetanse høgare enn nokon gong. Kva med å satsa på ei jobbsikker framtid i eit fantastisk område, nemleg Ryfylke.

Ryfylke har:

Helsefagutdanning på to vidaregåande skular

Ei rykande fersk desentralisert sjukepleieutdanning

Stor variasjon i arbeidsplassar og arbeidstype innan helse

Eit godt utbygd akutt- og legevaktstilbod

Moglegheiter

I heile Ryfylke er det store moglegheiter og stor variasjon med tanke på arbeid innan helse. Og ja: Det trengst mange varme hender og kloke hovud i helse-Ryfylke i framtida. Me trur du vil finna det som passar for deg. På mange måtar er helsearbeidarane i Ryfylke eit lim for små og store lokalsamfunn.

Ryfylke har eit godt utbygd, desentralisert helsetilbod innan:

  • Sjukeheim, heimeteneste, dagsenter, bufellesskap og korttidstenester for eldre
  • Helsestasjon og skulehelseteneste
  • Psykiatriteneste
  • Fysioterapi og ergoterapiteneste
  • Bustader og institusjonar for rusomsorg og for andre tilrettelagde tenester

Og for ikkje å gløyma det som skjer på kjøkken. Mange dyktige medarbeidarar som lagar mat på dei mange institusjonskjøkkena rundt omkring i kommunane.

Det er ingen tvil om at kommunane treng endå fleire sjukepleiarar. I Ryfylke er også helse- og omsorgsavdelingane på tilbodssida når det gjeld å leggja til rette for fleksibel vidareutdanning for dei tilsette.

Utdanning

Tilbodet til helseutdanning har aldri vore betre i Ryfylke enn nå, på fleire nivå.

Våre to vidaregåande skular tilbyr begge helse- og oppvekstfag:

Sauda VGS Helse- og oppvekstfag – Sauda vidaregåande skule

Strand VGS Helse- og oppvekstfag – Strand videregående skole

Vil du vita meir om Helse- og oppvekstfag, sjå her.

Ambulansefag! Einaste skulen i Rogaland med eigen ambulanselinje, er Sauda vgs. Over 100 søkjarar kvart år på 15 plassar. Wow. Les meir her: Vg2 Ambulansefag – Sauda vidaregåande skule.

Lærling i helsefag i Ryfylke?

Ja, her er det moglegheiter. Kommunane satsar hardt på lærevillige ungdomar. Ta læretida i Ryfylke!

Meir informasjon om studietilbod i Ryfylke finn du her:

Helse, miljø og sikkerheit (60stp) – studie i Ryfylke (moriryfylke.no)

Satsing på helse

På Finnøy blir det nå bygd ny sjukeheimsavdeling med 20 langtidsplassar. Her skal det også bli kafé, dagsenter og plass til fysio- og ergoterapiteneste. Bygget skal stå klart i 2024. Det blir satsa på helse, ikkje berre Finnøy, men i heile Ryfylke.

Då me besøkte:

Rygermedic på Finnøy

Helselinja i Sauda

Forsandheimen

Pin It on Pinterest