Me ønsker å høyra fra deg.

KONTAKT OSS

Føremål og føresetnader Ryfylke IKS er eit interkommunalt selskap, oppretta med heimel i lov om interkommunale selskap av 29.1.1999 nr. 6, med kommunane Suldal, Hjelmeland, Strand, Sandnes og Sauda som deltakarar. Andre kommunar har høve til å søkja medlemskap.

Inge Løyning

Dagleg leiar

Ryfylke IKS

Telefon: 416 05 642
E-post: inge@ryfylkeiks.no

Geir Ims

Regionutviklar

Ryfylke IKS

Telefon: 913 29 657
E-post: geir.ims@ryfylkeiks.no

Geir Ims

Regionutviklar

Ryfylke IKS

Telefon: 913 29 657
E-post: geir.ims@ryfylkeiks.no

Føremål

Føremålet med selskapet er å styrkja regionen gjennom større grad av interkommunalt samarbeid med hovudvekt på alle typar tiltaksarbeid og utviklingsprosjekt. Selskapet kan driva si verksemd dels i eigen regi og dels fungera som tilretteleggar for andre både offentlege og private verksemder. Samarbeidet skal leggja til grunn deltaking frå likeverdige partar og skal vera eit supplement og ei støtte til kommunane si eiga verksemd.

Selskapet kan òg inngå samarbeidsavtalar med kommunar, andre selskap og verksemder. Selskapet sitt administrasjonsmål er nynorsk.

Samhandling

Me nyttar appear.in/riks for samhandling på nettet. Bruk denne addressa frå ein Chrome, Firefox eller Opera nettlesar eller last ned appear.in app for mobil/nettbrett.

NYHENDEBREV

Pin It on Pinterest